Giải chạy Việt dã tiền phong - Chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên năm 2024
Ngay sau Lễ phát động các Vận động viên (VĐV) đã tham gia thi đấu 02 môn (môn Chạy tập thể và môn chạy Việt dã tiền phong).

Môn chạy Việt dã tiền phong tổng số VĐV tham gia 360 VĐV của 25 đơn vị tham gia thi đấu giải cá nhân và đồng đội (nam, nữ trẻ và nam nữ vô địch); Môn Chạy tập thể tổng số VĐV tham gia gần 900 VĐV của 29 đơn vị tham gia thi đấu ở 2 nội dung: Đồng đội nhóm 01: Giành cho khối các trường THPT, THCS và các Câu lạc bộ Thể dục thể thao trong tỉnh; Đồng đội nhóm 02: Giành cho khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp trong tỉnh.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã Tiền phong - Chạy tập thể tỉnh Thái Nguyên năm 2024 góp phần động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” để nâng cao sức khỏe phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.