Đồng Hỷ nỗ lực giảm nghèo bền vững
Tính đến ngày 3/11/2023, đã có trên 850 hộ thoát hộ nghèo và cận nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra

Gia đình bà Trần Thị Hải, xóm Khe Mo 2, xã Khe Mo là hộ nghèo lâu năm tại địa phương. Bản thân bà Hải là người khuyết tật vận động. Năm 2021, từ nguồn vốn vay 80 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện Đồng Hỷ, bà Hải đã đầu tư phát triển chăn nuôi kinh tế hộ gia đình. Hiện nay, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình bà Hải thu về được trên 30 triệu đồng.

Bà Trần Thị Hải, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ cho biết: "Năm nay, tôi xin thoát nghèo, vì tôi thấy nhiều gia đình còn khó khăn, vất vả hơn gia đình nhà tôi. Sau này các cấp, các ngành tạo điều kiện vay vốn thì gia đình tôi sẽ tiếp tục mở rộng chăn nuôi kiếm thêm thu nhập."

Cuối năm 2022, tổng số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Đồng Hỷ là gần 3.300 hộ. Theo báo cáo sơ bộ tính đến ngày 3/11/2023, đã có trên 850 hộ thoát hộ nghèo và cận nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra. Để đạt được kết quả trên, thời gian vừa qua, các địa phương đã triển khai đồng bộ công tác giảm nghèo.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ cho biết: "Ngay từ đầu năm, UBND xã đã giao cho cán bộ chuyên môn rà soát, kiện toàn lại BCĐ giảm nghèo, các thành viên căn cứ nhiệm vụ xác định nhu cầu của các hộ nghèo, cận nghèo từ đó đề ra phương án để giúp các hộ gia đình thoát nghèo."

Ông Trương Công Hiền, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho biết: "Để thực hiện công tác giảm nghèo, ngay từ đầu năm UBND xã đã triển khai các chương trình Mục tiêu Quốc gia để hỗ trợ nguồn vốn cho đồng bào dân tộc, các hộ nghèo đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời, kêu gọi, huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển kinh tế để giúp nâng cao thu nhập cho người dân."

Giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Đồng Hỷ, đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc. Vì thế để làm tốt nhiệm vụ này, trong thời gian tới, huyện Đồng Hỷ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của hộ nghèo, người nghèo tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo./.