Đồng Hỷ: Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp

Diện tích trồng lúa giảm nhưng diện tích lúa chất lượng cao tăng. Cơ cấu chè giống mới năng suất, chất lượng cao đạt trên 78%, tăng 3,5% so năm 2019. Từ năm 2020 đến nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng và tổ chức thực hiện 26 mô hình, trong đó 18 mô hình trồng trọt, 8 mô hình chăn nuôi nhằm chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Thời gian tới, huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp; chú trọng đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc.. góp phần gia tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp.