Đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt phương án đơn giản hóa 38/41 TTHC, đạt tỷ lệ 92,68% trên tổng số TTHC nội bộ được công bố, cắt giảm bình quân 33,2% chi phí tuân thủ TTHC nội bộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ban hành các Quyết định công bố 1.240 danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của tỉnh.

Các TTHC sau khi ban hành được công khai đầy đủ thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, mức phí, lệ phí nếu có... dưới nhiều hình thức, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu và thực hiện.