Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai Các Chỉ thị, NQ, kết luận, quy định của Đảng
Toàn cảnh Hội nghị

Trong quý I vừa qua, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã tập trung lãnh đạo cấp ủy cơ sở, các đoàn thể khối tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của TW, của tỉnh và của Đảng uỷ Khối theo yêu câu đề ra; công tác tuyên truyền, tổ chức các ngày lễ kỷ niệm đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Triển khai đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các cơ quan tham mưu thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023; thực hiện việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý đảm bảo chất lượng và tiến độ. Trong quý I, đã quyết định kết nạp Đảng viên mới đối với 24 quần chúng ưu tú, công nhận Đảng viên chính thức cho 31 Đảng viên dự bị, chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, quý II/2024, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm; tiếp tục đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024; đẩy mạnh tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên… Bên cạnh đó đăng ký khối các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận tại cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Hướng dẫn xây dựng mô hình dân vận khéo và Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ khối CCQ tỉnh; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”./.