Cho ý kiến về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025
Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Tại hội nghị các đại biểu đã được thông qua một số báo cáo, tờ trình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 như: Kết quả thu, chi ngân sách; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2023; tiến độ thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư đối với một số dự án đã được Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình thông qua. Đây là những nội dung quan trọng đang được huyện Phú Bình triển khai thực hiện quyết liệt góp phần quan trọng để huyện hoàn thành cơ bản đạt các tiêu chuẩn Thị xã vào năm 2025 và trở thành Thị xã trước năm 2030. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện các quy trình kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo theo quy trình hướng dẫn của Đảng về công tác cán bộ./.