Cho ý kiến vào kế hoạch giám sát, phản biện xã hội
Toàn cảnh hội nghị

Theo dự thảo kế hoạch giám sát, năm 2021, bên cạnh công tác giám sát thường xuyên, đột xuất, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ chủ trì giám sát theo các chuyên đề, như: Việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và quản lý sau đầu tư tại các Khu đô thị, Khu dân cư trên địa bàn tỉnh; Việc thực hiện thu gom, xử lý rác thải nông thôn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Về phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội dự kiến thực hiện với các nội dung xung quanh Dự thảo “Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025; “Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm”; Dự thảo chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung, phạm vi, biện pháp, thời gian, hình thức giám sát, phản biện; công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, đơn vị được giám sát. Trên cơ sở đó, thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình giám sát năm 2021 trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, phê duyệt./.