cac co quan bao chi cua tinh quan triet trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 6 khoa xii
Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII tại Đài PTTH Thái Nguyên. Ảnh: Lăng Khoa

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đối với cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền của tỉnh, đồng chí đề nghị phải nghiên cứu, nắm rõ các nội dung của Nghị quyết. Đặc biệt là chủ trương, nội dung tư tưởng chỉ đạo, đề án và kế hoạch triển khai thực hiện của tỉnh, từ đó thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh sau Hội nghị này phải tiếp tục tuyên truyền, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết theo tinh thần của Trung ương và tỉnh tại đơn vị mình. Cán bộ, đảng viên, người lao động có nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu trong nghị quyết, từ đó nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi để tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Tại các Hội nghị, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên hai cơ quan báo chí đã được thông tin những nội dung chính, vấn đề trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 6. Trong đó tập trung về 4 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin về chủ trương, tinh thần chỉ đạo và Đề án, Kế hoạch của tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6.