Biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
Nhiều tập thể, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước đã được các địa phương đổi mới và triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc thực hiện các phong trào đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tại các địa phương, tạo động lực thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; tình hình phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ... đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận... tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm... Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được biểu dương, khen thưởng...

Nhân dịp này, các địa phương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và triển khai nhiều nội dung quan trọng khác./.