Bầu các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026 - đã psts 21.6
Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyến BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban của HĐND.

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, biểu quyết cơ cấu, tổ chức bộ máy chính quyền cấp tỉnh; tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Trưởng Ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh. Cụ thể, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV.

Đối với chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, HĐND tỉnh tín nhiệm bầu đồng chí Đỗ Đức Công, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII và đồng chí Mai Thị Thúy Nga, nguyên Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XIII đảm nhiệm. Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND tỉnh. Theo đó, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh thành lập 4 Ban, gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc. Mỗi ban có 7 thành viên, trong đó có Trưởng ban và 1 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách, 5 Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó là rất vinh dự, song trách nhiệm cũng rất nặng nề, đòi hỏi bản thân mỗi đồng chí và tập thể HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh phải cùng nhau đoàn kết, thống nhất cao, luôn nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Nhiệm kỳ 2021-2026, với tinh thần cầu thị, khiêm tốn, học hỏi, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, kinh nghiệm của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ trước, chúng tôi xin hứa sẽ cùng với tập thể Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tốt nhất vai trò của người đại biểu nhân dân; đem hết khả năng trí tuệ, tận tâm, tận lực, nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; đổi mới phương pháp làm việc, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ vớ cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Nghị quyết của HĐND tỉnh".

Đối với các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh khóa XIV, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV. 3 đồng chí nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII là đồng chí Đặng Xuân Trường, đồng chí Lê Quang Tiến và đồng chí Dương Văn Lượng tiếp tục được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu tái cử giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV. Cũng theo kết quả bầu, thành viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV gồm 21 thành viên.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Với quyết tâm cao nhất, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; phát huy dân chủ, gương mẫu, trách nhiệm với công việc để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên. Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, tôi nguyện đem hết khả năng trí tuệ và tâm huyết của mình chung sức, đồng lòng cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; xin hứa với HĐND tỉnh và toàn thể nhân dân, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh sẽ luôn là 1 tập thể đoàn kết, minh bạch, dù công việc khó khăn đến đâu, cũng quyết tâm tìm giải pháp để hoàn thành; lấy thành tích của tập thể để khẳng định năng lực cá nhân, lấy trách nhiệm của cá nhân để rút kinh nghiệm cho những yếu kém của tập thể mà mình lãnh đạo. Tôi cũng mong muốn mỗi thành viên UBND tỉnh, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh sẽ nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám tham mưu, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt hiệu quả trong hành động; tiếp tục khơi dậy và thúc đẩy khát vọng phát triển, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, 1 người phấn đấu làm việc bằng 2, bằng 3 để đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên".

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO HĐND, UBND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH,

ỦY VIÊN UBND TỈNH

I. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026: Đồng chí Phạm Hoàng Sơn

II. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Đồng chí Đỗ Đức Công

2. Đồng chí Mai Thị Thuý Nga

III. Các Ban chuyên trách HĐND tỉnh Thái Nguyên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026: 08 đồng chí

1. Đồng chí Lê Văn Tâm - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

2. Đồng chí Lê Thị Thu An - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Nga - Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội

4. Đồng chí Đoàn Bách Thảo - Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội

5. Đồng chí Trần Văn Khương - Trưởng Ban Pháp chế

6. Đồng chí Phó Thị Thuỷ - Phó Trưởng Ban Pháp chế

7. Đồng chí Ân Văn Thanh - Trưởng Ban Dân tộc

8. Đồng chí Hoàng Trần Nam - Phó Trưởng Ban Dân tộc

IV. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026: Đồng chí Trịnh Việt Hùng

V. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Đồng chí Đặng Xuân Trường

2. Đồng chí Dương Văn Lượng

3. Đồng chí Lê Quang Tiến

VI. Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Đồng chí Nguyễn Bá Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

2. Đồng chí Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

3. Đồng chí Hà Văn Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

4. Đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

5. Đồng chí Phạm Việt Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

6. Đồng chí Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

7. Đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Tư pháp

8. Đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

9. Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

10. Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

11. Đồng chí Hoàng Đức Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

12. Đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

13. Đồng chí Nguyễn Đức Lực, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

14. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15. Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

16. Đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc

17. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

18. Đồng chí Phạm Văn Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

20. Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Giám đốc Sở Ngoại vụ

21. Đồng chí Lê Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.