Bảo đảm tốc độ tăng trưởng 8%/năm giai đoạn 2021-2025
Các dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020 chủ yếu gắn với tổ hợp Samsung

Theo tính toán của cơ quan chuyên môn để bảo đảm tốc độ tăng trưởng 8%/năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên cần phải thu hút lượng vốn đầu tư khoảng 288 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với giai đoạn 2016-2020. Do quy mô kinh tế của tỉnh tương đối lớn, các dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020 chủ yếu gắn với tổ hợp Samsung đã hoàn thành sản xuất đạt công suất thiết kế, dự án khởi công mới chủ yếu ở giai đoạn nghiên cứu, chưa triển khai đầu tư, nên tăng trưởng 8% là một thách thức lớn. Bởi vậy, giải pháp được tỉnh đưa ra là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, thông qua xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch.