Ban Tiếp công dân tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Năm 2021, có trên 2.200 lượt công dân được tiếp tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Ban tiếp công dân tỉnh cũng đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ công tác giúp Bí thư Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, các điều kiện phục vụ để Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân liên quan đến 12 vụ việc; chuẩn bị nội dung, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất 11 vụ việc. Đáng chú ý là thực hiện chương trình chuyển đổi số, Ban Tiếp công dân tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai giải pháp tiếp công dân trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho người dân và đảm bảo phòng dịch.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, việc giải quyết đơn thư cần chú trọng thực hiện ngay từ cơ sở, tránh tình trạng vượt cấp; các sở, ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết và nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, xử lý đơn; chú ý kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân.