Trong chương trình làm việc, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến vào 16 nội dung. Trong đó có, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh quý 1; mục tiêu, nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Các ý kiến tập trung thảo luận, đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, nhất là đối với những chỉ tiêu, mục tiêu còn chưa đạt hoặc đạt thấp và nguyên nhân; trên cơ sở đó, dự báo tình hình thời gian tới; đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ quý 2 phù hợp, có tính khả thi để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Hội nghị đã cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến đối với 05 nội dung trình tại kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh gồm: Chủ trương bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; Chủ trương kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách địa phương năm 2023; Đề án đề nghị công nhận thành phố Sông Công là đô thị loại II; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đây là các nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến nhân dân, được đông đảo cử tri quan tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí chủ trương, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản tiếp tục trình tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 14, xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải,Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện chuyển đổi số và các nhiêm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.