Ban Pháp chế HĐND tỉnh khái sát tại Văn phòng Đăng ký Đất đai
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khái sát tại Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh

Hiện nay cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng Đăng ký đất đai gồm có 4 phòng chuyên môn và 9 chi nhánh trực thuộc. Tính đến tháng 5/2024 tổng số 243 người, trong đó biên chế 110 người, lao động hợp đồng 132 người, hợp đồng theo NĐ 111/2022 là 01 người.

Theo Đề án vị trí việc làm năm 2024 được phê duyệt là 288 người, đến thời điểm hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai mới có 110 cán bộ, viên chức.

Trên cơ sở báo cáo, thành viên đoàn khảo sát đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh báo cáo, làm rõ một số nội dung. Đồng thời, Đoàn khảo sát đề nghị trong thời gian tới khi Luật đất đai 2023 có hiệu lực, trên cơ sở hướng dẫn thi hành luật, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh khẩn trương tiến hành rà soát báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp. Tiếp tục rà soát Đề án vị trí việc làm, hàng năm tiến hành tuyển dụng viên chức bố trí vào các vị trí phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc được giao.