Ban KTNS thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp 16, HĐND tỉnh
Thẩm tra đối với 16 dự thảo báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ý kiến dành nhiều thời gian phân tích, đánh giá đối với báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kết quả phát triển KT-XH năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024. Đề nghị UBND tỉnh trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần rà soát kỹ để bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó đánh giá sự phù hợp của việc xây dựng các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2024 so với mục tiêu giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, bổ sung các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2024, nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất; đánh giá thêm các nguyên nhân của việc không đạt kế hoạch đối với 6/15 chỉ tiêu phát triển KT-XH; báo cáo kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp; giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 để phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân; công tác đôn đốc, thu hồi các khoản nợ thuế.

Cũng tại hội nghị, ý kiến của các ngành đã làm rõ thêm một số vấn đề về thu ngân sách năm 2023, dự báo năm 2024; cơ sở thu phí bảo vệ môi trường; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Trên cơ sở ý kiến tại buổi làm việc, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung sớm hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.