RSS Youtube Facebook

Chủ nhật 09/08/2020 14:33 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

[Infographic] Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

22:35 | 06/05/2020

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại - kỷ nguyên chiến thắng ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Chiến thắng đã kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ, anh dũng của nhân dân ta chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng tháng Tám năm 1945; mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

infographic chien thang lich su dien bien phu

infographic chien thang lich su dien bien phu

infographic chien thang lich su dien bien phuinfographic chien thang lich su dien bien phu

Tố Hương - Lăng Khoa