Võ Nhai: Phân bổ gần 11.000 tấn xi măng xây dựng nông thôn mới -  đã psts 20.7
Việc được phân bổ gần 11.000 tấn xi măng cho Võ Nhai sẽ giúp các xã trên địa bàn huyện xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới.

Theo đó, huyện sẽ thực hiện ưu tiên cho xã Bình Long về đích NTM trong năm nay với khối lượng 1.300 tấn và xã Phú Thượng là xã NTM kiểu mẫu với khối lượng 1.000 tấn. Tuy nhiên, do xã Phú Thượng không sử dụng hết khối lượng xi măng đăng ký, nên đã thống nhất chuyển 30 tấn cho xã Thần Sa để xây dựng kết cấu hạ tầng NTM. Các xã còn lại gồm: Cúc Đường, Phương Giao, Vũ Chấn, Thượng Nung, Sảng Mộc và Nghinh Tường, mỗi xã 850 tấn.

Riêng 4 xã đã về đích NTM gồm: La Hiên, Lâu Thượng, Tràng Xá và Dân Tiến, mỗi xã được phân bổ 450 tấn. Từ số lượng xi măng được tỉnh cấp, các xã trên địa bàn huyện sẽ thi công 153 công trình, trong đó, có 152 công trình xây dựng đường giao thông nông thôn và 1 công trình kênh mương nội đồng./.