tong cuc chinh tri kiem tra toan dien ctd ctct quan khu 1
Đoàn kiểm tra của Tổng cục Chính trị làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 1.

Qua kiểm tra tại các đơn vị và Cục Chính trị Quân khu, Đoàn đánh giá: Hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu 1 đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; bám sát thực tiễn, có nhiều đổi mới về phương pháp tiến hành phù hợp với từng loại hình đơn vị. Quá trình thực hiện đã tích cực đổi mới và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tích cực, chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, phản bác kịp thời những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tổ chức đảng các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Các đơn vị tiến hành tốt hoạt động CTĐ, CTCT, nhất là trong huấn luyện, SSCĐ và trong diễn tập chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ. Công tác dân vận luôn bám sát địa bàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; tích cực chủ động tham gia công tác dân vận giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Hoạt động CTĐ, CTCT đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu để báo cáo Tổng cục Chính trị nghiên cứu chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong những năm tiếp theo.