Tiếp tục xây dựng các cơ quan Nội chính vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới - đã psts 15.9
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình kết quả công tác nội chính trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng. Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, các cơ quan nội chính đã tích cực chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương chính sách về nội chính, góp phần xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Thái Nguyên, các cơ quan nội chính của tỉnh cũng đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các cơ quan nội chính như: Viện kiểm soát, Tòa án, Tư pháp, Thanh tra, Kiểm toán, Công an, Quân đội, Ủy ban Kiểm tra Đảng và Ban Nội chính Đảng là lực lượng nòng cốt, trung kiên, là thanh bảo kiếm sắc bén và lá chắn vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương của xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao trong thời gian qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng các cơ quan nội chính đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Từ thực tiễn công tác và hoạt động của các cơ quan nội chính thời gian qua, trực tiếp là 5 năm gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trong 7 vấn đề lớn lưu ý các cơ quan nội chính phải quán triệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan Nội chính với các cấp, các ngành bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo các cơ quan nội chính thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.