tiep tuc tang cuong cong tac dam bao ve sinh an toan thuc pham chu dong phong ngua ngo doc thuc pham xay ra tren dia ban tinh
Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh.