Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải
Trong giai đoạn 10 năm từ 2013-2022, hạ tầng giao thông vận tải của tỉnh Thái Nguyên đã từng bước được đầu tư hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Sự kết nối các Quốc lộ đi qua tỉnh với các tuyến đường địa phương đã tạo thành hệ thống đường giao thông rộng khắp, liên kết Thái Nguyên với Vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng Trung du miền núi phía Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2023, tỉnh tiếp tục xác định đầu tư hạ tầng giao thông là trọng điểm, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân, nhất là các dự án trọng điểm để hoàn thành, sớm phát huy hiệu quả đầu tư./.