Chỉ thị nêu rõ, Luật DQTV số 43/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23-11-2009 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 12, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2010. Sau gần 8 năm thực hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật DQTV đi vào cuộc sống, đạt kết quả thiết thực; chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của DQTV đi vào cuộc sống, từng bước đựợc nâng lên, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường và củng cố tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ sở.

thu tuong chinh phu ban hanh chi thi ve viec tong ket thuc hien luat dqtv nam 2009

Đại đội nữ dân quân pháo phòng không 37mm TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình luyện tập các phương án chiến đấu.

Tuy nhiên, một số chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh (QPAN), bảo vệ Tổ quốc, ban hành từ năm 2009 đến nay, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Hiến pháp năm 2013 chưa được cập nhật, bổ sung trong luật. Hiện nay, Luật DQTV đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập về tổ chức xây dựng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách đối với DQTV; một số quy định của Luật DQTV không còn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiệm vụ QPAN của nước ta trong tình hình hiện nay.

Để đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Luật DQTV và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật DQTV, báo cáo Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội khóa XIV (kỳ họp thứ 5 vào năm 2018) xem xét, quyết định và đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: Tổ chức tổng kết thực hiện Luật DQTV giai đoạn từ 2010 đến năm 2017 trên phạm vi toàn quốc. Nội dung tổng kết tập trung vào một số vấn đề trọng tâm: Đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về DQTV; những hạn chế, vướng mắc, bất cập về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác DQTV nói riêng và trong tổng thể công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương nói chung. Làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật DQTV. Đánh giá sự phù hợp, thống nhất, đồng bộ giữa Luật DQTV với Hiến pháp năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan và những hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật DQTV và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về DQTV trong tình hình mới.

Về phương pháp, thời gian tổng kết, đối với bộ, ngành Trung ương; UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; UBND xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức có Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở hoặc có đơn vị tự vệ; doanh nghiệp quân đội có tổ chức tự vệ báo cáo tổng kết bằng văn bản (không tổ chức hội nghị tổng kết), hoàn thành trước ngày 31-8-2017. Đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết; thời gian hoàn thành trước ngày 30-9-2017. Bộ Quốc phòng giúp Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết trực tuyến toàn quốc, thời gian hoàn thành trước ngày 30-11-2017./.