1. Xem xét kết quả giám sát, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên được giám sát: (1) Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên nhiệm kỳ 2020-2025 và các đảng viên có liên quan đã có một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án đầu tư công; công tác lập và quản lý quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và triển khai, thực hiện một số công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Phổ Yên. (2) Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư và một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 còn có hạn chế, khuyết điểm trong việc ban hành và thực hiện Quy chế làm việc; chương trình kiểm tra, giám sát; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách người có công trên địa bàn tỉnh.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên, Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

2. Qua kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 01/04/2021 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025”; Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/4/2021 về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. UBKT Tinh ủy đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, đặc biệt là nguời đứng đầu cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án đã đề ra.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tinh ùy đã triển khai Kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận của UBKT Trung uơng, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 và một số nội dung khác./.