Thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XIV
Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 26/4, Ban Kinh tế - Ngân sách (KTNS) được giao chủ trì thẩm tra 9 tờ trình, dự thảo nghị quyết, điển hình như: việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nối từ tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đến Cụm công nghiệp Tân Phú; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường nối DT261-DT266; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2024; Quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng ngân sách địa phương; Việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023; Phân bổ chi tiết một số nhiệm vụ chi đã giao dự toán tại Nghị quyết số 100 ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024...

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đồng thời góp ý nhiều nội dung cần giải trình làm rõ như: các tờ trình, dự thảo nghị quyết về các dự án xây dựng các tuyến đường cần làm rõ căn cứ để điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tương ứng với thời gian bố trí vốn; xác định căn cứ pháp lý và nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tính toán và dự kiến kinh phí, tính khả thi của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND đề nghị căn cứ kết quả khảo sát và ý kiến thảo luận tại hội nghị, Ban KTNS phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện các báo cáo thẩm tra. Đồng thời đối với các dự thảo nghị quyết được thẩm tra tại hội nghị này, các cơ quan liên quan cần tiếp tục hoàn thiện nội dung, đảm bảo chặt chẽ về tính pháp lý, căn cứ xác minh quy mô dự án, tổng mức đầu tư, khả năng cân đối vốn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban quản lý dự án thường xuyên kiểm tra tiến độ các dự án./.