Thái Nguyên: Triển khai Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp
Nhiều doanh nghiệp có cơ hội phấn đấu trở thành mô hình điểm của tỉnh.

Một trong những mục tiêu cụ thể của chương trình trong giai đoạn 2021-2025 là phấn đấu hỗ trợ các giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng cho từ 50-70 doanh nghiệp, trong đó có từ 5-7 doanh nghiệp trở thành mô hình điểm của tỉnh. Các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành phương thức sản xuất thông minh./.