Sông Công: Phát triển kinh tế tập thể
Hiện, thành phố Sông Công có 54 HTX và THT (tăng 23 HTX, THT so với năm 2016), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ.

Hiện, thành phố có 54 HTX và THT (tăng 23 HTX, THT so với năm 2016), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ. Các HTX, THT thu hút trên 750 thành viên tham gia (tăng hơn 500 thành viên so với năm 2016), thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 6 triệu đồng/người/tháng. Thông qua hoạt động này, các hộ giúp nhau khai thác, cung cấp dịch vụ, chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển./.