so ket 3 nam thuc hien chi thi so 05 cttw cua bo chinh tri
Toàn cảnh tại điểm cầu Thái Nguyên. (Ảnh: BTN)

Qua 3 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị đã trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

Trong quá trình tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị, góp phần lan tỏa để việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”….

Cùng với một số tỉnh, thành khác trong cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã sớm ban hành kế hoạch số 32 ngày 21/11/2016 để cụ thể hóa các nhiệm vụ trong thực hiện Chỉ thị số 05 và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, tổ chức các giải thưởng báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm phát hiện, lan tỏa những câu chuyện người thực, việc thực về các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhận được những phản hồi tích cực từ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung đăng ký tu dưỡng, làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việt triển khai, quán triệt chuyên đề của từng năm chưa thật sự hấp dẫn và phù hợp, kết quả làm theo gương Bác chưa thực sự rõ nét.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 từ Trung ương đến các địa phương. Đồng chí khẳng đinh: sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo nên động lực to lớn giúp việc triển khai các nội dung của Chỉ thị ngày càng đi vào thực chất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương khắc những hạn chế, khuyết điểm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Tăng cường phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông để có những sản phẩm báo chí hấp dẫn, sâu sắc, cũng như phát hiện, xây dựng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị từ Trung ương tới các địa phương. Với phương châm lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm. Gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, nhất là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.