Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Toàn cảnh trung tâm thành phố Thái Nguyên.

Trong đó, đối với nhiệm vụ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thống kê tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường năng lực phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu các phương án tăng trưởng GRDP năm 2024, giải pháp phục vụ điều hành kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn phát sinh; Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan, UBND các huyện, thành phố siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, trốn thuế, gian lận thương mại; Ban Quản lý các khu công nghiệp tập trung tham mưu tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục để khởi công Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 trong năm 2024; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về vấn đề lãi suất, tỷ giá; thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro nợ xấu và có giải pháp hiệu quả, kịp thời xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Đối với nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình giải ngân, trong đó nêu rõ các dự án, chủ đầu tư giải ngân chậm; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm, không có nhu cầu vốn sang các dự án giải ngân nhanh, có nhu cầu bố trí thêm vốn. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển thị trường; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội./.