Quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Điểm cầu Thái Nguyên

Tại hội nghị, trên 3500 đại biểu tham dự đã được nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề về: Những nội dung cốt lõi, cơ bản của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; những vấn đề liên quan đến người cao tuổi trong nước; chính sách, nguồn lực của Đảng và Nhà nước chăm lo, động viên tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích; giới thiệu về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị giúp cán bộ, hội viên người cao tuổi các cấp nắm bắt được những nội dung cơ bản, điểm mới, chủ trương của Đảng; định hướng trong công tác người cao tuổi. Qua đó, các cấp hội xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng” trong gia đình và cộng đồng.