Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 - đã psts 29.9
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 9 tháng năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt 610.000 tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch, tăng 7,5%; giá trị xuất khẩu đạt trên 21 tỷ đô la Mỹ, bằng 75% kế hoạch, tăng 7,3%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 11.600 tỷ đồng, bằng 74,4% dự toán; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 88% kế hoạch giao, đứng thứ 5 toàn quốc; các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân; đã kết nạp được trên 1.300 đảng viên mới, tăng 1,43% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại được bảo đảm.

Thảo luận về những nội dung này, các ý kiến tập trung đánh giá kết quả đạt được, cũng như khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là trước diễn biến phức tạp và chịu tác động nhiều mặt của đại dịch COVID-19; trên cơ sở đó, dự báo tình hình thời gian tới và đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu của năm đã đề ra.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào các dự thảo văn bản do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình, gồm: ý tưởng Quy hoạch tỉnh; Chương trình phát triển thương mại giai đoạn 2021-2025; chủ trương giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 và 03 Đề án về: Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây là các nội dung hết sức quan trọng, có tác động, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững, lâu dài của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các năm tiếp theo.

Đối với Dự thảo 02 Đề án: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ của văn phòng cấp ủy tỉnh do Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì tham mưu để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các đại biểu đánh giá cao sự phù hợp, tính khả thi; đồng thời, tham gia, bổ sung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để các cơ quan tham mưu tiếp thu, hoàn thiện, trước khi ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.

Cũng trong chương trình hội nghị đã phổ biến, quán triệt, triển khai Quy định số 22 ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Kết luận số 14 ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và Chỉ thị số 09 ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trên cơ sở những chủ trương, định hướng về nhiệm vụ, giải pháp và các quy định của Trung ương được quán triệt tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đối với các văn bản được trình, cho ý kiến, đồng chí yêu cầu các cơ quan tham mưu, soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ văn bản bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các bước theo quy trình, quy định.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các Đề án, Quy định, Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng hành thực hiện mục tiêu chung của tỉnh; đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện thành công “mục tiêu kép”; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp chuyên đề và Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để tiếp tục giữ vững “thành trì”, là tỉnh “vùng xanh” trên bản đồ COVID-19./.