Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào 10 nội dung quan trọng
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Quy định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 11 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đối với các nội dung do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình, thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ bảy. Đa số các ý kiến đồng thuận về mặt chủ trương, tuy nhiên, cũng phân tích, làm rõ thêm cơ sở pháp lý, tính khả thi phù hợp với quy hoạch của từng nội dung cụ thể. Trên cơ sở này, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sẽ tiếp thu hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng luật.

Kết luận các nội dung trình tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia: đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội; quan tâm công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp, tạo đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.