Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm - đã psts 14.10
Toàn cảnh phiên họp.

9 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh mặc dù chịu tác động từ dịch COVID-19, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng, đời sống nhân dân được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Theo báo cáo, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 610.000 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt trên 21 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt trên 11.600 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 30.000 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ; diện tích trồng rừng mới tập trung đạt hơn 4.100ha, bằng 103,2% so với cùng kỳ; trồng mới và trồng lại được 257ha chè.

Tại phiên họp, các báo cáo, tờ trình được trình bày, thảo luận gồm: Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc thông qua báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển huyện Phú Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; Tờ trình về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch năm đã đề ra, từ đó, có các giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh; thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch phù hợp với các mức độ dịch; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách gắn với siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách Nhà nước; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, trong đó, có giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư theo quy định./.