Phấn đấu điều tiết 4% ngân sách về Trung ương
Năm 2022, tổng thu ngân sách của tỉnh Thái Nguyên đạt 19.116 tỷ đồng, bằng 106% dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 31% dự toán Bộ Tài chính giao.

Lần đầu tiên, Thái Nguyên chạm ngưỡng thu 18.000 tỷ đồng vào năm 2021. Tiếp nối kết quả này, năm 2022, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 19.116 tỷ đồng, bằng 106% dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 31% dự toán Bộ Tài chính giao.

Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh giao là 20.000 tỷ đồng. Theo mục tiêu, Thái Nguyên sẽ tự cân đối ngân sách địa phương; đồng thời, điều tiết 4% đối với các khoản thu phân chia theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước về ngân sách Trung ương, trở thành địa phương thứ 16 toàn quốc có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương./.