Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)
Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022.

Theo báo cáo chỉ số PAPI năm 2021 tỉnh Thái Nguyên đạt 43,37/100 điểm, thuộc nhóm thứ 2 - Nhóm Trung bình cao của cả nước. Để đánh giá, phân tích, rút kinh nghiệm và thảo luận về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của chính quyền các cấp, trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã được nhóm chuyên gia phân tích chính sách công, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam, trao đổi các nội dung về: Phương pháp, cách thức triển khai khảo sát ý kiến người dân; phân tích kết quả Chỉ số PAPI năm 2021 tỉnh Thái Nguyên và khuyến nghị giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém.

Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá chỉ số PAPI đối với hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, căn cứ khuyến nghị của nhóm chuyên gia, nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch để khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường tuyên truyền để người dân được biết và trực tiếp tham gia xây dựng chính quyền.