Lễ phát động phong trào
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu phát động phong trào thi đua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ là nhu cầu tất yếu, khách quan của mỗi cá nhân trong quá trình phát triển xã hội. Thủ tướng yêu cầu các các cấp, các ngành và toàn dân tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập theo hướng đa dạng hóa, gắn học với hành, tài với đức, phù hợp với các đối tượng, từng địa phương thông qua các mô hình mới, các làm hay…

Đối với tỉnh Thái Nguyên, những năm qua Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn đã triển khai thực hiện thành công giai đoạn I các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 86% gia đình học tập; gần 86% dòng họ học tập; trên 97% cộng đồng học tập, lựa chọn 3 đơn vị cấp huyện để triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập”.

Sau Lễ phát động Phong trào các bộ, ban, ngành, các tổ chức từ Trung ương tới địa phương sẽ triển khai phong trào thi đua sâu, rộng góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế./.