Ký kết chương trình phối hợp trợ giúp pháp lý
Chương trình ký kết phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại TAND.

Việc ký kết giúp tiếp tục củng cố, tắng cường mối quan hệ phối hợp giữa 2 ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao, giúp người dân tiếp cận và hiện thực hóa quyền TGPL góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án. Hình thức Trực qua điện thoại TAND 2 cấp do Trung tâm TGPL Nhà nước cung cấp, niêm yết danh sách, số điện thoại của người trực, kết nối người trực với người thuộc diện được TGPL. Trực tại trụ sở TAND do Trung tâm TGPL Nhà nước cử người trực theo lịch phân công, tiếp nhận trực tiếp thông tin liên quan đến yêu cầu TGPL. Chương trình phối hợp sẽ được thực hiện trong 5 năm. Sau đó sẽ đánh giá hiệu quả triên khai các năm tiếp theo.