Khảo sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông
Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông tại TP Sông Công

Thời gian qua, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về vai trò và tầm quan trọng của lĩnh vực thông tin, truyền thông với sự phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, qua đó nâng cao dân trí, đời sống văn hóa tinh thần.

Các địa phương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành hoạt động, cung cấp các dịch vụ hành chính công, kiểm soát dịch bệnh, điều hành đô thị thông minh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nghị quyết của HĐND trong lĩnh vực thông tin, truyền thông trên thực tế triển khai ở cơ sở còn một số khó khăn, đặc biệt là số lượng cán bộ, công chức thực hiện còn thiếu, hạ tầng truyền thanh cơ sở còn hạn chế, chưa được đầu tư đồng bộ, nhận thức của một bộ phận nhân dân và chính quyền các xã, phường còn hạn chế, dẫn đến tổ chức thực hiện kém hiệu quả.

Tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của cơ sở, đoàn công tác đề nghị cơ quan chuyên môn của các địa phương cần quan tâm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông, đặc biệt là công tác kiểm tra nhằm đánh giá việc cập nhật thông tin của cán bộ công chức trong thực hiện, sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác; đẩy mạnh tham mưu cho chính quyền địa phương với kế hoạch cụ thể theo điều kiện thực tế của cơ sở để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.