Khai mạc Hội thi Tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc khu vực Đông Bắc
8 đội đã trải qua 4 phần thi: chào hỏi, thi trắc nghiệm, thi tình huống chính sách - pháp luật và thi tiểu phẩm tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm theo hình thức thi cuốn chiếu giữa các đội.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: Phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với yêu cầu đó, những năm qua, các cơ quan Trung ương và các địa phương đã có nhiều văn bản chỉ đạo triển khai công tác này. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, Đảng và Nhà nước ta luôn giành sự quan tâm đặc biệt. Nhận thức về pháp luật của cán bộ, nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng cao. Tuy vậy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào cũng còn một số hạn chế. Nhấn mạnh ý nghĩa của hội thi, đồng chí khẳng định, trong các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thì việc tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa là một trong những hoạt động có hiệu quả cao nhất, thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, việc đưa được nội dung pháp luật đến với đồng bào dân tộc một cách sinh động, dễ hiểu, đậm đà bản sắc dân tộc sẽ càng có tác động sâu rộng thêm.

8 đội đã trải qua 4 phần thi: chào hỏi, thi trắc nghiệm, thi tình huống chính sách - pháp luật và thi tiểu phẩm tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm theo hình thức thi cuốn chiếu giữa các đội. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức về công tác dân tộc và ý tưởng kịch bản nội dung tiểu phẩm được dàn dựng, đạo diễn công phu, các đội thi đã mang đến cho khán giả những phần thi hấp dẫn, tái hiện sinh động đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay, việc triển khai các quy định pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; nêu gương những cán bộ, cộng đồng, người dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm của địa phương, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở 8 tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc./.