hoi thao xay dung chinh sach xa atk vu ng atk ca ch ma ng tren di a ba n ti nh

Tỉnh Thái Nguyên có tổng số 62 xã thuộc 7 huyện, thị được công nhận là xã ATK. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chương trình, chính sách đầu tư hỗ trợ xã an toàn khu đã được ban hành và thực hiện, góp phần quan trọng thay đổi đáng kể đời sống kinh tế, văn hóa các địa phương thuộc vùng ATK.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận nhiều vấn đề xung quanh các nhóm chính sách hiện đang triển khai như: chính sách với các xã đặc biệt khó khăn; chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách trung ương cho địa phương có xã ATK; các chính sách về hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng, các cơ quan quản lý nhà nước cần tiến hành rà soát, đánh giá các chính sách đang triển khai để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình mới, vấn đề xây dựng chính sách cần lắng nghe nhiều hơn ý kiến của nhân dân để phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; chính sách cần ổn định, lâu dài và tăng cường công tác giám sát việc thực thi chính sách. Đây cũng là cơ sở để Bộ kế hoạch đầu tư và các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu xây dựng đề án “Xây dựng chính sách hỗ trợ các xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ” trong thời gian tới.