hoi nghi truc tuyen toan quoc hoc tap quan triet nghi quyet hoi nghi lan thu 6 ban chap hanh trung uong dang khoa xii
(Ảnh: BTN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Các Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình, vấn đề bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc…

Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm. Bởi vậy, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung của nghị quyết, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống; phải tạo ra được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập.

Bên cạnh việc lắng nghe, nghiên cứu, các cấp, ngành, địa phương cần phải bố trí đủ thời gian để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết.

Sau phần khai mạc, các đại biểu nghe giới thiệu nội dung cơ bản Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phạm Minh Chính trình bày.

Chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Theo chương trình làm việc, ngày 30/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam sẽ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20 "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Các cấp, ngành, địa phương cũng sẽ dành thời gian để thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của đơn vị, địa phương mình.

* Cùng ngày 29/11, tại điểm cầu Thành phố Thái Nguyên, dự Hội nghị trực tuyến Toàn quốc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ và hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các phường, xã; các báo cáo viên trên địa bàn.

hoi nghi truc tuyen toan quoc hoc tap quan triet nghi quyet hoi nghi lan thu 6 ban chap hanh trung uong dang khoa xii
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Thúy

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt tại Hội nghị, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên sẽ triển khai kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 trên địa bàn. Theo đó, bên cạnh tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết từ thành phố đến cơ sở trong tháng 1/2018; cấp ủy cơ sở sẽ chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch, trên cơ sở bám sát các nội dung của Nghị quyết, kế hoạch của thành phố và tình hình tại cơ quan, địa phương; đưa nội dung Nghị quyết vào sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề.

Đồng thời chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền trong các đoàn thể chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp. Các cấp ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết. Trong Kế hoạch của Thành ủy cũng phân công công việc, nhiệm vụ cụ thể đối với các chi, đảng bộ, các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn, với mục tiêu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 đề ra.

* Cùng ngày, đại diện lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Theo kế hoạch, sau Hội nghị này, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối sẽ hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong tháng 1/2018. Sau học tập, các cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết và bám sát thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Nội dung Nghị quyết Hội nghịTrung ương 6 cũng sẽ đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt theo chuyên đề, thực hiện trong quý I/2016.