hoi nghi trien khai ke hoach tuyen truyen nghi quyet trung uong 6 khoa xii
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Dương Thế

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, tập trung 6 nội dung chủ yếu: Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Về công tác dân số trong tỉnh hình mới; Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; ...

Tại Hội nghị cũng triển khai Kế hoạch số 70 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và các văn bản liên quan...Trong đó, nội dung tuyên truyền trọng tâm là Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; và Nghị quyết số 21 Về công tác dân số trong tỉnh hình mới. Bên cạnh đó tập trung tuyên truyền nội dung công tác chỉ đạo, triển khai các bước thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Thái Nguyên; các chương trình, kế hoạch, đề án, lộ trình, bước triển khai thực hiện Nghị quyết tại các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; các ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện Nghị quyết;…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Thường trực cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan đơn vị; đặc biệt là các cơ quan báo chí căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đảm bảo yêu cầu, tiến độ thời gian, đạt kết quả cao nhất và có chế độ báo cáo thường xuyên về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.