Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị được tổ chức để phổ biến, quán triệt và thông tin về 12 nội dung, văn bản mới của Trung ương và thảo luận, cho ý kiến vào 23 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV. Với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được một số kết quả khả quan, cao hơn mức bình quân chung cả nước, an sinh xã hội được bảo đảm.

Trên tinh thần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hội nghị, các đại biểu đã chia tổ thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung được trình. Qua tổng hợp, có trên 50 lượt ý kiến phát biểu về cơ bản đều nhất trí với nội dung các văn bản. Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, nhiều ý kiến đề nghị cần xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tiễn và có giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với 06 nội dung do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin chủ trương trước khi trình HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý về mặt chủ trương, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị, hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiếp tục trình tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XIV, xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đối với các nội dung còn lại xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để trình ký ban hành và triển khai thực hiện: Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản, đồng thời tiếp tục rà soát kỹ các nội dung trước khi trình ban hành.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, đồng chí Bí thư Tinh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các dự án, công trình đầu tư trong và ngoài ngân sách và tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; triển khai thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2023-2024 bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng, đúng quy định; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Thái Nguyên cần được quan tâm, tăng cường; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác an ninh - quốc phòng, quân sự địa phương và đối ngoại. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng; triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thực hiện các nội dung về công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền./.