Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương của Cục Chính trị, TCCT đánh giá: Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong Cơ quan TCCT đã được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Học tập và làm theo Bác, các cơ quan, đơn vị trong TCCT đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết, Trung tướng Lê Hiền Vân biểu dương, ghi nhận và chúc mừng cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động các cơ quan, đơn vị trong tổng cục đã triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác luôn tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, năng động, sáng tạo trong tư duy và hành động, nỗ lực phấn đấu, miệt mài cống hiến hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng, Trung tướng Lê Hiền Vân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị trong tổng cục nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; tiếp tục duy trì, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Phong trào Thi đua Quyết thắng. Cụ thể hóa các tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo Bác sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân.

hoc tap va lam theo bac la dong luc de thuc hien tot nhiem vu cua tung tap the ca nhan
Lãnh đạo TCCT trao tằng khen của Chủ nhiệm TCCT tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác (2016-2018).

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác thực sự là động lực, là tiêu chí phấn đấu của mọi tổ chức và cá nhân, góp phần xây dựng Cơ quan TCCT không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá việc thực hiện”.

hoc tap va lam theo bac la dong luc de thuc hien tot nhiem vu cua tung tap the ca nhan
Các điển hình tiên tiến giao lưu tại hội nghị sơ kết.

Cơ quan TCCT tiếp tục duy trì, củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình hay, việc làm tốt, cách làm mới, hiệu quả, tạo bước chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, bền vững, sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong Cơ quan TCCT, thực sự là động lực để thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ngày càng ở mức cao hơn...

Tại chương trình, lãnh đạo TCCT trao bằng khen của Chủ nhiệm TCCT tặng 23 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2018)./.