Giám sát việc thực hiện quy định về cán bộ, đảng viên
Toàn cảnh hội nghị.

Tính đến hết tháng 6, huyện Phú Lương có trên 1.900 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã. Qua giám sát cho thấy, huyện đã thực hiện công tác cán bộ đảm bảo đúng mục đích, nguyên tắc và phương châm, qua đó, từng bước khắc phục tình trạng bị động, hẫng hụt trong công tác cán bộ. Bên cạnh đó, công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt đã được chú trọng về tiêu chuẩn chức danh, số lượng, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cơ cấu 3 độ tuổi; đồng thời, định kỳ rà soát giới thiệu nhân tố mới, đưa ra khỏi quy hoạch những người không đảm bảo tiêu chuẩn.

Thực hiện Quy định số 101 gắn với Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 213 về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã gương mẫu thực hiện, chỉ đạo triển khai gắn với đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận kết quả trong công tác triển khai, thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của huyện Phú Lương. Kết quả các nội dung giám sát, đặc biệt là một số đề xuất, kiến nghị của địa phương liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy định về kê khai, công khai tài sản thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; công tác bố trí, sắp xếp cán bộ theo Đề án vị trí việc làm, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.