Đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tại các doanh nghiệp Nhà nước
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước có gần 680 doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó, có 478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. 680 doanh nghiệp Nhà nước nắm một lượng tài sản rất lớn, hơn 3,8 triệu tỷ đồng. Trong 8 tháng năm 2023, dù chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự chỉ đạo, điều hành khoa học, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng duy trì đà "tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước" trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; tăng trưởng có xu hướng quý sau tốt hơn quý trước; thu ngân sách Nhà nước đạt 69,4% dự toán; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, bội chi ngân sách Nhà nước được kiểm soát tốt. Tình hình sản xuất, kinh doanh có nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm.

Đối với Thái Nguyên, trong 8 tháng đầu năm, 11 doanh nghiệp Nhà nước trung ương đóng trên địa bàn có tổng doanh thu ước đạt trên 13.000 tỷ đồng. Đối với 4 doanh nghiệp địa phương do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, kết quả thực hiện ước tính đến hết tháng 8/2023 doanh thu đạt trên 67 tỷ đồng, với tổng số trên 530 lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình, những tồn tại, hạn chế, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách đối với khu vực doanh nghiệp này. Đồng thời, đưa ra các định hướng, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tại các doanh nghiệp Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn, tập trung cho các động lực tăng trưởng, đặc biệt là về đầu tư./.