Đại hội lần thứ XIII của Đảng thực hiện các nội dung công tác nhân sự Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Trong phiên làm việc sáng 29/1, các đại biểu dự Đại hội tiếp tục làm việc tại các đoàn đại biểu về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các đại biểu nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tiến hành ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiểu ban nhân sự của Đại hội đã tiếp nhận báo cáo của các Đoàn về việc ứng cử, đề cử; Đoàn chủ tịch đã nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Đoàn chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các đoàn; đồng thời, Đại hội thực hiện nội dung công tác nhân sự các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cũng trong buổi chiều ngày 29/1, Đoàn chủ tịch Đại hội đã họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử và nghe Đoàn thư ký Đại hội báo cáo, xin ý kiến Đoàn chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các Văn kiện Đại hội XIII./.