Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo quy trình thẩm định, thẩm tra, quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (lần 2) được Ban Kinh tế Ngân sách đã bổ sung, hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị trước đó.

Theo đó, Hội nghị đã cơ bản thống nhất phần quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện và điều kiện thực hiện, nội dung thẩm tra. Về quy trình các bước thực hiện, nhiều ý kiến cho rằng cần giảm số lượng bộ hồ sơ và rút ngắn thời gian ở một số bước trong quy trình thực hiện cho ý kiến thống nhất và quyết định chủ trương đầu tư của HĐND tỉnh nhằm đảm bảo thời gian thẩm tra, thẩm định theo quy định của nhà nước và chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính của trung ương và của tỉnh; đồng thời cần điều chỉnh, bổ sung tại một số mẫu văn bản liên quan để đảm bảo tính pháp lý của văn bản, và cụ thể quy trình thực hiện theo từng nhóm dự án đầu tư công.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị lần này sẽ tiếp tục được Ban Kinh tế Ngân sách tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện, nhằm đảm bảo chất lượng văn bản theo quy định để trình thường trực HĐND tỉnh xem xét, thông qua vào kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh.