Bổ sung 142 tỷ đồng vốn chính sách
Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các địa phương kịp thời hỗ trợ người dân phát triển kinh tế

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên được Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương cấp bổ sung 142 tỷ đồng vốn đợt 1/2024 để thực hiện cho vay 6 chương trình, gồm: Cho vay hộ nghèo (12 tỷ đồng); Hộ cận nghèo (10 tỷ đồng); Hộ mới thoát nghèo (19 tỷ đồng); Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (51 tỷ đồng); Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn NHCSXH huy động (40 tỷ đồng) và cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù (10 tỷ đồng).

Trên cơ sở nguồn vốn bổ sung và căn cứ tình hình thực tiễn, nguồn vốn đã được phân bổ kịp thời cho phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các địa phương để kịp thời hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống