xu ly ca c truo ng ho p khong tuan thu quy di nh ve ba o hie m y te hoc sinh

Đó là một trong những nội dung công văn về thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế mà Bộ GD&ĐT gửi tới các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, số lượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tăng đáng kể từ khoảng 85% số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm học 2013-2014 lên 92% năm học 2016-2017.

Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa cao (khoảng 80%), nguyên nhân chủ yếu là do tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên ở một số nhà trường còn hạn chế và công tác bảo hiểm y tế chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận học sinh, sinh viên chưa hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế chưa thường xuyên.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên và phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tăng cường tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên.

Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội tại địa phương vận động, hướng dẫn học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh tham gia bảo hiểm y tế và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định. Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ bảo hiểm y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 4 1/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân các cấp về mức hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ ngân sách của địa phương trên cơ sở mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định hiện hành.

Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục. Có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định về bảo hiểm y tế.