Phiên họp thứ 8 dự kiến diễn ra từ từ ngày 14 đến ngày 22/3/2017. Buổi chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến được tổ chức vào ngày 21/3.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 9 dự án luật, như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo; Luật Quy hoạch, Luật quản lý nợ công (sửa đổi)…

Ngoài ra, Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội; Xem xét, thông qua Nghị quyết quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội./.